Get Adobe Flash player

Regulamin


Uchwała Nr L/631/06 
Rady Miejskiej w Zabrzu 
z dnia 13.02.2006 r. 
w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta
Rada Miejska w Zabrzu 
u c h w a l a 
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział I 

Postanowienia ogólne
§ 1
Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa oraz Odbiorców usług zwanych w dalszej części Regulaminu również Odbiorcami w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie miasta Zabrze. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami). 

--------------------------------------------------------------------------------

Rozdział II 

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
§ 2
1. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203 poz. 1718 z późn. zmianami). 

2. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129 poz. 1108 z późn. zmianami). 

3. Wymagane ciśnienie wody powinno wynosić:

1) na zaworze głównym za wodomierzem nie mniej niż 0,2 MPa i nie więcej niż 0,6 MPa,

2) na hydrancie zewnętrznym nie mniej niż 0,2 MPa. 

§ 3
1. Minimalną i maksymalną ilość dostarczanej wody i/lub odprowadzonych ścieków określa umowa zawarta z Odbiorcą. 

2. Dopuszczalny poziom zanieczyszczeń w dostarczanych ściekach zawiera umowa określająca warunki odprowadzania ścieków.

3. Pomiar wymaganego ciśnienia oraz ocena jakości dostarczanej wody odbywa się w miejscu zaworu głównego czyli na połączeniu instalacji wewnętrznej z siecią wodociągową, a w przypadku przyłączy będących w posiadaniu Odbiorcy, na najbliższym hydrancie zainstalowanym na sieci. 

§ 4
1. Przedsiębiorstwo ponosi pełne koszty zakupu, wymiany, utrzymania i legalizacji wodomierza głównego oraz wodomierza mierzącego ilość wody pobranej z innych źródeł zaopatrzenia w wodę w tym z własnych ujęć wody stosowanego do rozliczenia ilości odprowadzonych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa w przypadku braku urządzenia pomiarowego za wyjątkiem: 

1)wodomierza do czasowego wykorzystania, 

2)wodomierza sprzężonego do celów p.poż. 

2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich koszty nabycia, montażu, oplombowania, utrzymania oraz legalizacji obciążają właściciela instalacji - Odbiorcę.

--------------------------------------------------------------------------------

Rozdział III 
Obowiązki i prawa Przedsiębiorstwa
§ 5
1. Dostarczać wodę odpowiadającą jakościowo wymaganiom określonym w przepisach wymienionych w § 2 pkt 1 Regulaminu, w tym celu Przedsiębiorstwo dokonuje :

1) fizykochemicznej i mikrobiologicznej kontroli jakości wody w 14 punktach miasta zgodnie z ustaleniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach

2) fizykochemicznej i mikrobiologicznej kontroli jakości wody w 14 dodatkowych punktach miasta zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami Przedsiębiorstwa.

2. Zapewnić w posiadanej sieci wymagane ciśnienie wody, określone w § 2 pkt 3 Regulaminu. 

3. Dokonać wymiany uszkodzonego wodomierza w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

4. Wykonywać legalizację i naprawę wymontowanych z sieci wodomierzy na bieżąco. 

5. Zapewnić prawidłową eksploatację sieci wodociągowej wraz z przyłączami do zaworu głównego będącego na stanie majątkowym Przedsiębiorstwa oraz dokonywać niezbędnych napraw na koszt Przedsiębiorstwa za wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy Odbiorcy.

6. Zapewnić prawidłową eksploatację sieci kanalizacyjnej i przyłączy będących na stanie majątkowym Przedsiębiorstwa oraz dokonywać niezbędnych napraw na koszt Przedsiębiorstwa za wyjątkiem usuwania zatorów i uszkodzeń powstałych z winy Odbiorcy. 

7. Uzgadniać dokumentację projektową i wydawać warunki techniczne niezbędne do projektowania sieci i przyłączy z uwzględnieniem przepisów i uwarunkowań limitujących prawidłowe funkcjonowanie istniejącego systemu sieci.  

8. Reagować możliwie niezwłocznie na zgłoszone przez Odbiorcę reklamacje. 

9. Udzielać na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy informacji dotyczącej realizacji usług i stosowanych taryf.  

10. Dokonać odbioru technicznego i zaplombowania wodomierza dodatkowego oraz wodomierza głównego wymienionego z winy Odbiorcy w związku z jego uszkodzeniem lub kradzieżą. 

11. Wznowić dostawę wody lub odprowadzanie ścieków w ciągu 48 godzin od ustania przyczyn odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.  

12. Dokonać na zlecenie Odbiorcy demontażu wodomierza i zamknięcia przyłącza w przypadku czasowego nie korzystania przez Odbiorcę z usług.  

13. Zawiadomić Odbiorców o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, w terminie nie krótszym niż 12 miesięcy.  

§ 6
Przedsiębiorstwo ma prawo: 

1. Odmówić przyłączenia do sieci stanowiącej własność Przedsiębiorstwa jeżeli sieć lub przyłącze Odbiorcy zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i uzgodnionym projektem. 

2. Ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technologicznymi i technicznymi.  

3.Dokonywać kontroli jakości ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, u Odbiorców wytwarzających ścieki przemysłowe, zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz podaną poniżej częstotliwością : 

1) kontrola gospodarki wodno-ściekowej zakładów - raz na rok,

2) kontrola jakości ścieków szczególnie szkodliwych - raz na 2 miesiące lub częściej jeśli zachodzi taka potrzeba, 

3) kontrola jakości pozostałych ścieków - raz na kwartał. 
 
4. W przypadku ścieków o pogorszonej jakości Przedsiębiorstwo może okresowo powstrzymać się od zamknięcia przyłącza o ile pozwalają na to techniczne i technologiczne możliwości Przedsiębiorstwa.  

5. Odmówić zawarcia Umowy na zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 ustawy. 

6. Dokonać zamknięcia przyłącza i demontażu wodomierza po upływie terminu wypowiedzenia umowy oraz w przypadku wygaśnięcia umowy. 

7. . Zastosować środki techniczne uniemożliwiające dalsze korzystanie z usług w przypadku: 
1) nie wywiązania się przez Odbiorcę z obowiązków wynikających: 
a) z art. 6 ust. 1 Ustawy, w sytuacji określonej w § 15 pkt 1 Regulaminu,

--------------------------------------------------------------------------------

Rozdział IV 
Obowiązki i prawa Odbiorcy
§ 7
Odbiorca ma obowiązek: 

1. Wykorzystywać pobieraną wodę oraz wprowadzać ścieki w celach określonych w umowie i warunkach przyłączenia nieruchomości do sieci. 

2. Użytkować wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący możliwość skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania. 

3. Utrzymywać pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz główny w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające jego prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych. 

4. Zabezpieczyć wodomierz główny przed kradzieżą, uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur. 

5. Ponosić koszty zakupu lub wymiany wodomierza głównego w przypadku nie wywiązania się z obowiązków zawartych w pkt 4.  

6. Użytkować wewnętrzną instalację wodociągową w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu wodomierza głównego i sieci wodociągowej.  

7. Użytkować wewnętrzną instalację kanalizacyjną, w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.  

8. Zapewnić niezawodne działanie posiadanych instalacji i przyłączy, w tym stosować wodomierze, wodomierze dodatkowe, wodomierze własne oraz urządzenia pomiarowe z ważną cechą legalizacyjną.  

9. Zawiadomić Przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.  

10. Informować Przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego nieruchomości.  

11. Powiadomić Przedsiębiorstwo o wszystkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.  

12. Udostępnić nieodpłatnie Przedsiębiorstwu miejsce na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości Odbiorcy, celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.  

13. Umożliwić Przedsiębiorstwu dostęp do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących innych źródeł zaopatrzenia w wodę w tym własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych źródeł, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz ustalania ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji.  

14. Umożliwić Przedsiębiorstwu dostęp do instalacji zasilanych z innych źródeł zaopatrzenia w wodę w tym z własnych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo.  

§ 8
1. Odbiorca nie powinien dokonywać: 

1) zabudowy ani nasadzeń drzew lub krzewów nad przyłączem wodociągowym w pasie o szerokości 3 m oraz 5 m nad przyłączem kanalizacyjnym,

2) zabudowy przyłącza wodociągowego do zaworu za wodomierzem głównym. 
Naruszenie jednej z tych zasad uniemożliwia uzyskanie przez Odbiorcę odszkodowania za straty spowodowane przez Przedsiębiorstwo w przypadku przeprowadzania przeglądów, napraw i usuwania awarii. 

§ 9
Odbiorca ma prawo: 

1. Zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości wystawianych faktur za zużytą wodę i odprowadzone ścieki. 

2. Do odszkodowań z tytułu poniesionych strat w wyniku prowadzonej działalności przez Przedsiębiorstwo na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym z zastrzeżeniem § 8 pkt 1 Regulaminu. 

3. Domagania się od Przedsiębiorstwa na zasadach określonych w umowie obniżenia należności za nie wprowadzone ścieki z powodu udokumentowanej i zgłoszonej Przedsiębiorstwu awarii instalacji wodociągowej za wodomierzem głównym. 

4. Domagania się od Przedsiębiorstwa obniżenia należności w razie dostarczenia wody o pogorszonej jakości lub o ciśnieniu niższym od wymaganego pod warunkiem że nie nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy. Ilość wody, za zużycie, której zostanie obniżona należność określa się w drodze porozumienia pomiędzy Przedsiębiorstwem a Odbiorcą usług, przyjmując rzeczywisty czas trwania zakłócenia (w dobach lub godzinach) w stosunku do zużycia średniego z poprzedniego okresu obrachunkowego. 

5. Domagania się od Przedsiębiorstwa demontażu wodomierza i zamknięcia przyłącza wodociągowego.  

6. Zlecania Przedsiębiorstwu na zasadach odpłatnych usuwania awarii bądź wykonania innych czynności niezbędnych do usunięcia awarii instalacji zewnętrznych będących w posiadaniu Odbiorcy. 

--------------------------------------------------------------------------------

Rozdział V 
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
§ 10
Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień regulaminu.

§ 11
1. Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę jak i usług odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo zawiera jedną Umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.  

2. Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzymania przyłączy. 

3. Z Odbiorcami – dostawcami ścieków przemysłowych Przedsiębiorstwo zawiera dodatkową umowę określającą warunki odprowadzania ścieków przemysłowych. 

§ 12
1. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego o zawarcie umowy z osobami korzystającymi z lokali w szczególności zawiera: 

1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,

2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat za rozliczenie. 

2. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do Regulaminu. 

3. W przypadku nowo wybudowanych budynków , zarządca do wniosku dołącza schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych. 

4. W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do sprawdzenia spełnienia wymogów technicznych określonych w art. 6 ust. 6 Ustawy. 

§ 13
1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony lub określony. 

2. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa, Odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo. 

3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w drodze aneksu. 

4. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji. 

§ 14
1. W przypadku zmiany właściciela nieruchomości następuje wygaśnięcie umowy z dotychczasowym Odbiorcą. 

2. W przypadku zmiany Odbiorcy nowy Odbiorca zawiera z Przedsiębiorstwem umowę. 

§ 15
1. W przypadku, gdy Odbiorca w okresie 3 miesięcy od daty przesłania umowy traktowanej jako projekt do czasu jej podpisania przez Odbiorcę uchyla się od jej podpisania, Przedsiębiorstwo traktuje to jako rezygnację z poboru wody. 

2. Zapisy pkt 1 mają również zastosowanie do dotychczasowych Odbiorców w stosunku do których obowiązek dostosowania treści umów wynika z przepisów art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85 poz. 729).  

3. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 Ustawy.  

4. W przypadku wznowienia usług na skutek spłaty zadłużenia nie jest wymagane zawarcie nowej umowy.  

5. W zawiadomieniu o odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego z powodu zaległości w opłatach za wodę lub ścieki Przedsiębiorstwo informuje Odbiorcę o lokalizacji i sposobie korzystania z zastępczego punktu poboru wody.  

--------------------------------------------------------------------------------

Rozdział VI 
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 16
1. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

2. Miejscem odbioru ścieków jest miejsce połączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z siecią kanalizacyjną.  

§ 17
1. Wyciąg z obowiązującej taryfy zawierający ceny i stawki opłat obowiązujące w dniu zawarcia umowy stanowi załącznik do umowy. 

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorcy o ich wysokości.

§ 18
W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego a sumą odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych.

§ 19
1. W okresie przejściowym, nie dłuższym niż 6 miesięcy do czasu dokonania odbioru końcowego nieodebranych przyłączy, ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia wody określonych w odrębnych przepisach. 

2. W przypadku korzystania z przyłączy w tym prowizorycznych dostarczających wodę na czas budowy, w okresie przejściowym nie przekraczającym 6 miesięcy do czasu zamontowania wodomierza głównego, podstawę naliczenia zużycia wody stanowią przeciętne normy zużycia wody dla robót budowlanych. 

§ 20
1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz braku możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy ilości świadczonych usług, ilość pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzonych ścieków przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza i/lub urządzenia pomiarowego. 

2. Nie stanowi podstawy obniżenia ilości ścieków wodomierz dodatkowy z nieważną cechą legalizacyjną.

§ 21
1. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z innych źródeł zaopatrzenia w wodę w tym z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku przyrządów pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalona jako równa ilość wody pobranej ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego. 

2. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z innych źródeł zaopatrzenia w wodę w tym z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku przyrządów pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.

§ 22
1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty. 

2. Za świadczone usługi Przedsiębiorstwo wystawia faktury. 

3. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę dla zarządcy lub właściciela takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali. 

4. Odbiorca reguluje należność za świadczone usługi w terminie wskazanym w fakturze.  

--------------------------------------------------------------------------------

Rozdział VII 
Warunki przyłączenia do sieci 
§ 23
1. Warunkiem przyłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych jest stwierdzenie, iż sieci i przyłącza zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego z uwzględnieniem wydanych warunków technicznych określonych przez Przedsiębiorstwo. 

2. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności: 

1) miejsce i sposób przyłączenia instalacji Odbiorcy do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej, 

2) zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków w ilości określonej we wniosku, 

3) wymagania dotyczące:

a)miejsca i sposobu zainstalowania wodomierza głównego, 
b)miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego, 
c)materiałów zalecanych do budowy, 
d)jakości odprowadzanych ścieków, 

4) termin ważności warunków przyłączenia. 

3. Przedsiębiorstwu przysługuje prawo: 

1) kontroli wszelkich prac związanych z budową urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych a także przyłączy pod względem zgodności ich realizacji z wydanymi warunkami przyłączenia, projektem, pozwoleniem na budowę i warunkami technicznymi wykonania, 

2) egzekwowania wydanych zaleceń warunkujących prawidłowe funkcjonowanie i eksploatację realizowanych sieci i przyłączy. 

4. Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, gmina może zawrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy, Przedsiębiorstwo określi warunki techniczne przyłączenia. 

§ 24
1. Wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanaliza- cyjnej odbywa się na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. 

2. Przedsiębiorstwo określa warunki techniczne rozbudowy urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej w terminie 21 dni od daty otrzymania wniosku.  

3. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i /lub kanalizacyjnej w szczególności zawiera: 

1) nazwę wnioskodawcy 

2) określenie: 

a) rodzaju instalacji odbiorczych, 
b) ilości i przeznaczenia wody oraz charakterystyki jej zużycia, 
c) ilości i rodzaju, a w przypadku przyszłych przemysłowych Odbiorców również jakości odprowadzanych ścieków, 
d) informacji określającej charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności: powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, lokal użytkowy itp.), 
e) planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody.  

4. Do wniosku o przyłączenie nieruchomości do sieci należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, 

2) dwa plany sytuacyjne określające usytuowanie nieruchomości, o której mowa w pkt 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.  

5. Przedsiębiorstwo uzgadnia projekty budowlano-wykonawcze rozbudowy urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz budowy przyłączy wodociąg- gowych i / lub kanalizacyjnych w terminie do 21 dni od daty wpływu dokumentacji.  

6. Na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem robót osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci:

1) zgłasza pisemnie rozpoczęcie robót wraz z potwierdzeniem obsługi geodezyjnej. Przedsiębiorstwo może określić wzór zgłoszenia rozpoczęcia robót. 

2) Zleca Przedsiębiorstwu wykonanie wcinki do sieci.  

7. Przedsiębiorstwo dokonuje w stanie odkrytym odbioru technicznego potwierdzającego sprawność techniczną wybudowanego urządzenia lub przyłącza. Potwierdzeniem dokonanego odbioru jest protokół spisany przez przedstawicieli stron uczestniczących w inwestycji.  

8. Wykonane urządzenia i przyłącza wodociągowe i/lub kanalizacyjne podlegają w stanie odkrytym inwentaryzacji geodezyjnej na koszt osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.  

9. Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego potwierdzającego sprawność techniczną wybudowanego urządzenia lub przyłącza wodociągowego i /lub kanalizacyjnego na podstawie złożonego przez Inwestora wniosku o dokonanie odbioru końcowego wraz z następującymi dokumentami: 

1) geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą (operat geodezyjny wraz ze szkicami),

2) projektem technicznym z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 

3) protokołami odbiorów technicznych cząstkowych, 

4) protokołem z próby szczelności całego przewodu, 

5) protokołem z badania jakości wody pod kątem bakteriologii, 

6) protokołem z inspekcji telewizyjnej (dla przyłączy kanalizacyjnych), 

7) kserokopią decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót do odpowiednich instytucji.

Przedsiębiorstwo może odmówić przystąpienia do odbioru do czasu przedłożenia kompletnej dokumentacji umożliwiającej odbiór.  

10. Protokół końcowego odbioru technicznego stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania przyłącza i jego podpisanie przez strony uprawnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.  

11. Włączenia do sieci wodociągowej dokonują odpłatnie wyłącznie służby Przedsiębiorstwa na pisemne zlecenie osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, w terminie do 30 dni od daty złożenia zlecenia.  

--------------------------------------------------------------------------------

Rozdział VIII 
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych 
§ 25
1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

--------------------------------------------------------------------------------

Rozdział IX 
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§ 26 
1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych. 

2. Informacji udziela się: 

1) niezwłocznie na telefoniczne żądanie skierowane do Pogotowia Wodno-Kanalizacyj- nego Przedsiębiorstwa, 

2) w ciągu 14 dni na pisemne skargi i zażalenia. 

3. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin. 

4. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo o zdarzeniach wskazanych w pkt 3 informuje wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości.  

5. O przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorcę najpóźniej na 2 dni przed jej planowanym terminem. 

6. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje Odbiorców o jego lokalizacji. 

§ 27 
1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technologicznymi i technicznymi. 

2. 1.Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialność za wstrzymanie świadczenia usług w przypadkach wystąpienia: 

1) siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,
2) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych.

--------------------------------------------------------------------------------

Rozdział X 
Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków
§ 28 
1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących: 

1) prawidłowego sposobu wykonania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, 

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców, 

3) występujących zakłóceń w dostawie wody lub w odprowadzaniu ścieków, 

4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 

5) planowanych przerw w świadczeniu usług. 

2. W Biurze Obsługi Klienta Przedsiębiorstwo udostępnia do wglądu wszystkim zainteresowanym: 

1) aktualnie obowiązujące taryfy cen i stawek opłat,

2) aktualnie obowiązujący „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, 

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody, 

4) tekst jednolity Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz ze wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie Ustawy.  

§ 29 
1. Każdy Odbiorca w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury bądź daty stwierdzenia przez Odbiorcę pogorszonej jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi. 

2. Reklamacje z zastrzeżeniem § 30 Regulaminu wnoszone są przez Odbiorcę na piśmie, faksem, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej. 

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest rozpatrzyć reklamacje bez zbędnej zwłoki nie dłużej niż w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu do 30 dni, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, a w przypadku konieczności zlecania ekspertyz do czasu ich otrzymania. 

4. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub części, odpowiedź na reklamacje winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości przyznanego odszkodowania lub obniżenia należności.  

§ 30 
W sprawach nieskomplikowanych dopuszcza się rozpatrzenie reklamacji zgłoszonej ustnie osobiście lub telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta przez pracowników biura. W przypadku nie uznania tak złożonej reklamacji, Przedsiębiorstwo informuje Odbiorcę o konieczności złożenia reklamacji na piśmie.  

§ 31 
1. Odbiorca na wniosek Przedsiębiorstwa dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia pomiarowego, wodomierza dodatkowego udokumentowanego świadectwem ekspertyzy. 

2. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Przedsiębiorstwo niesprawności urządzeń wymienionych w pkt 1, Przedsiębiorstwo pokrywa koszty sprawdzenia. 

--------------------------------------------------------------------------------

Rozdział XI 
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 32 
Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej. 

§ 33 
W kalkulacji ceny za wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe poprzez urządzenia usytuowane na terenie publicznym, Przedsiębiorstwo uwzględnia koszty utrzymania urządzeń niezbędnych dla zapewnienia wymaganych zdolności dostawczych hydrantów, powiększone o marże zysku. 

§ 34 
Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą, Przedsiębiorstwem i Jednostką straży pożarnej. 

--------------------------------------------------------------------------------

Rozdział XII 
Postanowienia końcowe
§ 35 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami) i przepisy wykonawcze do Ustawy. 

§ 36 
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLVI/669/02 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 24 czerwca 2002 r. 

§ 37 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

CookiesAccept

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

Wyrażanie zgody na instalację przez witrynę plików cookies podczas każdej wizyty z serwisie mogłoby być uciążliwe. W myśl nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne internauta może wyrazić zgodę poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Od chwili uzyskania tych informacji decyzja korzystania z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki jest traktowana jako świadomy wybór użytkownika.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator niniejszego Serwisu, Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Wolności 215
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne"  (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki.
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców, partnerów oraz podmiotów trzecich (np. Facebook, Twitter, Google itp.).

10. Więcej informacji o plikach cookies znaleźć można na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

 

Aplikacje mobilne a pliki cookies
Podobnie, jak w przypadku witryny internetowej, Użytkownik aplikacji mobilnej Operatora Serwisu jest informowany o wykorzystywaniu plików działających podobnie do cookies w przeglądarce internetowej.

Pliki takie mają za zadanie m. in. zapisywanie informacji o preferencjach Użytkownika, jak również ustawień aplikacji.

Komunikat informujący o wykorzystywaniu takich plików widnieje na stronach, z których można legalnie aplikacje Operatora Serwisu pobrać, tj. w sklepach producentów mobilnych systemów operacyjnych.

Instalacja i użytkowanie aplikacji mobilnych Operatora Serwisu pobranych z jakiegokolwiek źródła jest traktowana jako wyrażenie zgody na zapisywanie na urządzeniu końcowym Użytkownika plików działających podobnie do plików cookies.

W przypadku braku zgody na ww. należy zaprzestać użytkowania aplikacji oraz usunąć ją z urządzenia końcowego.

 

PLIKI COOKIES - INSTRUKCJA
Usuwanie, wyłączanie przechowywania, przywracanie przechowywania plików cookies

Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce "Pomoc" w każdej przeglądarce internetowej.

Pliki cookies w przeglądarkach internetowych
W opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności:

Google Chrome
Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia";
 • kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony;
 • wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność";
 • wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe".

Microsoft Internet Explorer
Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorerzezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";
 • wybrać zakładkę "Prywatność";
 • za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies);

LUB:

 • kliknąć przycisk "Zaawansowane" i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Witryny" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Mozilla Firefox
Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje";
 • następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Opera
Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka";
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Safari
Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";
 • kliknąć ikonę "Prywatność";
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn.

Pliki cookies w programie Adobe Flash Player
Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje "na żywo"), programów takich, jak np. gry internetowe (w które można grać w przeglądarce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi reklamy. Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików cookies. Dostęp do nich możliwy jest dzięki mechanizmowi na stronie internetowej Adobe: http://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager07.html

Pliki cookies w przeglądarkach internetowych urządzeń mobilnych
Opis ustawień dostępny jest na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych:

W ramach systemów mobilnych dostępnych jest wiele różnych przeglądarek internetowych. Szczegółowe informacje na temat ustawień dotyczących plików cookies można uzyskać w ustawieniach w menu używanej przeglądarki.