Get Adobe Flash player

Historia zabrzańskich wodociągów

 
1881 r.
Budowa przez Królewską Inspekcję Górniczą w Zabrzu krótkiego odcinka wodociągu z szybów „Poremba” kopalni „Konigin Luise” do budynków mieszkalnych kolonii B w Zaborzu – montując na tym osiedlu pompy (zdroje) uliczne.

26.07. i 4 sierpień 1883 r.
Podpisanie umowy pomiędzy Gminą Zabrze i Królewską Inspekcję Górniczą w Zabrzu na dostawę wody dołowej z szybów „Poremba” kopalni „Konigin Luise” na potrzeby ludności Gminy i kilku zakładów pracy.

Lata 1892 – 1895
Budowa wodociągu Zawada – Zabrze.

Lata 1906 – 1909
Budowa wodociągu z kopalni „Abwehr” w Mikulczycach do Zabrza. Budowa wieży ciśnień w Zabrzu.

Lata 1911 – 1918
Budowa pierwszej sieci kanalizacyjnej w Zabrzu.

Lata 1917 – 1936
Budowa oczyszczalni Zabrze – Maciejów.

7 grudnia 1950 r.
Utworzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zabrzu.

1.01.1976 r.
Włączenie  Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zabrzu (jako zakładu Nr 8) do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach.

Lata 1983 – 1998
Budowa oczyszczalni „Śródmieście” w Zabrzu – Maciejowie.

1.08.1991 r.
Utworzenie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zabrzu.

2.11.1995 r.
Utworzenie Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Zabrzu.

Grudzień 2004 r.
Pozyskanie środków z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”.

Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/027 pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”

W oparciu o Decyzję Komisji Europejskiej Nr C(2004)5485 z dnia 21.12.2004 roku wraz z Decyzją Zmieniającą Nr K(2009)8566 z dnia 04.11.2009 roku, w okresie od czerwca 2007 roku do grudnia 2009 roku, w oparciu o umowy zawarte z Gminą Zabrze oraz Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wykonano ok.:

 • 127 km kanalizacji sanitarnej,
 • 101 km kanalizacji deszczowej,
 • 13 km wodociągów przesyłowych,
 • 76 km sieci wodociągowej rozdzielczej
        oraz przebudowano oczyszczalnię ścieków „Śródmieście”.

Odtworzeniu podlegało ok. 380 tys. m2 nawierzchni dróg i chodników. Roboty odtworzeniowe były robotami towarzyszącymi dla podstawowego zakresu, jakim było ułożenie sieci i przebudowa oczyszczalni.

Wykonana w ramach projektu przebudowa oczyszczalni została doceniona na forum krajowym. W XIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2008” otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii: „Obiekty Ochrony Środowiska, Przemysłowo-Inżynieryjne”.

29.09.2008 - Konferencja pt. "Magia wody"

W konferencji z okazji Jubileuszu 125-lecia ZPWiK Sp. z o.o., która odbyła się w dniu 29.09.2008r. w Teatrze Nowym w Zabrzu, udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Eurodeputowani do PE, Posłowie na Sejm RP, przedstawiciele samorządu województwa śląskiego, samorządu gminnego, a także naukowcy. W konferencji pod patronatem Prezydent Miasta Zabrze, głos zabrali m.in. Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny ZPWiK Sp. z o.o. - Pan Piotr Niemiec, Prezydent Miasta Zabrze - Pani Małgorzata Mańka-Szulik, Wojewoda Śląski - Pan Zygmunt Łukaszczyk, Eurodeputowany - Pan Jerzy Buzek, Członek Zarządu Województwa Śląskiego - Pan Piotr Spyra, Poseł na Sejm RP - Pan Mirosław Sekuła. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego - Pan Janusz Mikuła zaprezentował perspektywy wykorzystania funduszy unijnych, służących finansowaniu przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie ochrony środowiska. W następnej kolejności wystąpił Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Pan Jan Rączka. Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego - Profesor Jacek Kijeński przedstawił wykład pt. "Magia wody". W uroczystości, którą zakończył występ artystów zespołu "Śląsk", uczestniczyli również przedstawiciele mediów.

Na początku 2009 roku Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uzyskało koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. W 2009 roku na oczyszczalni ścieków „Śródmieście” wyprodukowano prawie 1 500 MWh energii elektrycznej pochodzącej z biogazu traktowanego jako Odnawialne Źródło Energii. W roku 2010, po ustabilizowaniu się procesów fermentacji osadu, ilość wyprodukowanej energii elektrycznej pochodzącej z biogazu wyniosła 1 985 MWh, co stanowi ok. 34% energii elektrycznej potrzebnej na oczyszczalni ścieków „Śródmieście” w ciągu roku.

W dniu 7 września 2010 roku w Teatrze Nowym w Zabrzu odbyła się uroczysta konferencja z okazji zakończenia realizacji Projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Patronat nad konferencją objął Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający. W uroczystości wzięli udział projektanci i wykonawcy, a także osoby odgrywające znaczną rolę w życiu społecznym i politycznym kraju i regionu śląskiego, w tym przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych, posłowie, eurodeputowani oraz przedstawiciele beneficjentów środków unijnych z województwa śląskiego i małopolskiego, a także samorządowcy i przedstawiciele mieszkańców oraz media.

W dniu 11 lipca 2011 roku, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uznał Umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” za wykonaną pod względem rzeczowym i ekologicznym.

W dniu 14 września 2011 roku Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów przekazał do Komisji Europejskiej Deklarację Zamknięcia i Raport Zamknięcia dla Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/027 pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”. Wniosek o płatność końcową wraz z Raportem Końcowym zostały ocenione jako rzetelne, a poniesione wydatki i wykonane w ramach Projektu prace zostały uznane jako przeprowadzone zgodnie z przepisami i warunkami decyzji przyznającej dofinansowanie.

Projekt Nr POIS.01.01.00-00-092/08 pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” 

W dniu 19.11.2010 roku Nr POIS.01.01.00-00-092/08 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zawarł z Gminą Zabrze – Umowę o dofinansowanie Projektu. Umowa ta określała prawa i obowiązki stron w zakresie realizacji Projektu oraz zasady przekazywania Beneficjentowi środków finansowych.

W dniu 12.01.2011 roku pomiędzy Miastem Zabrze a ZPWiK Sp. z o.o. została zawarta Umowa o współpracy w zakresie realizacji Projektu w ramach POIiŚ oraz Inwestycji dot. budowy sieci wodociągowej oraz budowy nowych dróg i chodników.

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

 • budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków –  ok. 69 km
 • budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej - ok. 68 km

Wymiana sieci wodociągowej (31 km) oraz budowa dróg była realizowana ze środków własnych Gminy Zabrze i ZPWiK Sp. z o.o.

Całe przedsięwzięcie (pierwszy i drugi etap) kosztowało prawie 800 mln PLN. Realizacja projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach perspektywy finansowej 2004 - 2006 oraz w ramach perspektywy  2007 - 2013, stanowiła olbrzymią okazję do uporządkowania w krótkim czasie gospodarki wodno-ściekowej w Zabrzu i osiągnięcia standardów zgodnych z zapisami Traktatu Akcesyjnego i obowiązującymi przepisami polskimi i unijnymi.

W dniu 17 października 2013 roku w Teatrze Nowym w Zabrzu odbyła się konferencja pn. „Środki unijne – ekologia i inwestycje na tle Projektu pn. ‘Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II’”. Głównym punktem programu konferencji był panel dyskusyjny. Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, przedstawiła Projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II" na tle innych inwestycji miejskich.

Ewa Kamieńska – Dyrektor Departamentu Ochrony i Gospodarowania Wodami w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poruszyła temat współfinansowania przedsięwzięć ze środków unijnych. O źródłach finansowania przedsięwzięć z punktu widzenia samorządu województwa opowiedziała Stefania Koczar - Sikora – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Temat ochrony wód na terenie Województwa Śląskiego poruszyła Anna Wrześniak – Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Wystąpienie Profesora Waldemara Sawiniaka z Politechniki Śląskiej dotyczyło jakości wody. Z kolei Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” zachęcił do dyskusji o dyrektywach unijnych w branży wodociągowej. Panel dyskusyjny zamknęło wystąpienie Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego ZPWIK Sp. z o.o.  – Piotra Niemca, na temat inwestycji realizowanych przez ZPWiK Sp.z o.o.

Wręczono również odznaczenia państwowe dla długoletnich pracowników i nagrody w Konkursie „Zabrze wodą malowane”.

04.10.2016 - Konferencja z okazji zakończenia realizacji Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”.

W Teatrze Nowym w Zabrzu odbyła się uroczysta konferencja z okazji zakończenia realizacji Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze. Etap II”. Konferencja, podczas której podsumowano realizację projektu i wręczono podziękowania dla instytucji i osób fizycznych, połączona była z seminarium z zakresu gospodarki wodnej w ramach Projektu ECO-MIASTO Ambasady Francji w Polsce. W konferencji wzięli udział m.in. Konsul Generalny Francji w Krakowie, przedstawiciele Ambasady Francji w Polsce, przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach, przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw wodociągowych oraz instytucji gospodarczych, kulturalnych i oświatowych, a także francuscy eksperci zajmujący się gospodarką osadową. Na ręce Pani Małgorzaty Mańki – Szulik, Prezydenta Miasta Zabrze, listy gratulacyjne z okazji zakończenia realizacji Projektu przesłali: Pan Jan Szyszko – Minister Środowiska oraz Pan Kazimierz Kujda – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Film z okazji 130 Lat Zabrzańskich Wodociągów

                                       

CookiesAccept

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

Wyrażanie zgody na instalację przez witrynę plików cookies podczas każdej wizyty z serwisie mogłoby być uciążliwe. W myśl nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne internauta może wyrazić zgodę poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Od chwili uzyskania tych informacji decyzja korzystania z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki jest traktowana jako świadomy wybór użytkownika.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator niniejszego Serwisu, Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Wolności 215
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne"  (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki.
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców, partnerów oraz podmiotów trzecich (np. Facebook, Twitter, Google itp.).

10. Więcej informacji o plikach cookies znaleźć można na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

 

Aplikacje mobilne a pliki cookies
Podobnie, jak w przypadku witryny internetowej, Użytkownik aplikacji mobilnej Operatora Serwisu jest informowany o wykorzystywaniu plików działających podobnie do cookies w przeglądarce internetowej.

Pliki takie mają za zadanie m. in. zapisywanie informacji o preferencjach Użytkownika, jak również ustawień aplikacji.

Komunikat informujący o wykorzystywaniu takich plików widnieje na stronach, z których można legalnie aplikacje Operatora Serwisu pobrać, tj. w sklepach producentów mobilnych systemów operacyjnych.

Instalacja i użytkowanie aplikacji mobilnych Operatora Serwisu pobranych z jakiegokolwiek źródła jest traktowana jako wyrażenie zgody na zapisywanie na urządzeniu końcowym Użytkownika plików działających podobnie do plików cookies.

W przypadku braku zgody na ww. należy zaprzestać użytkowania aplikacji oraz usunąć ją z urządzenia końcowego.

 

PLIKI COOKIES - INSTRUKCJA
Usuwanie, wyłączanie przechowywania, przywracanie przechowywania plików cookies

Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce "Pomoc" w każdej przeglądarce internetowej.

Pliki cookies w przeglądarkach internetowych
W opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności:

Google Chrome
Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia";
 • kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony;
 • wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność";
 • wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe".

Microsoft Internet Explorer
Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorerzezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";
 • wybrać zakładkę "Prywatność";
 • za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies);

LUB:

 • kliknąć przycisk "Zaawansowane" i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Witryny" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Mozilla Firefox
Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje";
 • następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Opera
Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka";
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Safari
Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";
 • kliknąć ikonę "Prywatność";
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn.

Pliki cookies w programie Adobe Flash Player
Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje "na żywo"), programów takich, jak np. gry internetowe (w które można grać w przeglądarce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi reklamy. Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików cookies. Dostęp do nich możliwy jest dzięki mechanizmowi na stronie internetowej Adobe: http://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager07.html

Pliki cookies w przeglądarkach internetowych urządzeń mobilnych
Opis ustawień dostępny jest na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych:

W ramach systemów mobilnych dostępnych jest wiele różnych przeglądarek internetowych. Szczegółowe informacje na temat ustawień dotyczących plików cookies można uzyskać w ustawieniach w menu używanej przeglądarki.