Get Adobe Flash player

Mikulczyce

Oczyszczalnia Mikulczyce

ul. Leśna 168, 41-800 Zabrze
Tel./fax (+4832) 271-46-83

Kierownik: mgr inż. Ilona Kowalczyk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

 

Oczyszczalnia Zabrze-Mikulczyce przy ul. Leśnej 168 początki swe datuje na pierwszą połowę XX wieku. Już wówczas na tym terenie powstała oczyszczalnia ścieków – zbiorniki Imhoffa . Dzisiaj pozostałością po niej są dwa budynki: mieszkalny i budynek, który aktualnie został adoptowany na magazyn wapna chlorowanego.

Oczyszczalnia została oddana do użytku w 1989 roku. Jej projekt wykonało BPGW-Ś „Hydrosan” Gliwice w pierwszej połowie lat 80.

Obecny stan oczyszczalnia zawdzięcza modernizacji wykonanej w latach 2001-3 na bazie projektu wykonanego przez Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Usługowe INSTER Sp. z o.o. Gliwice. Generalnym wykonawcą był Zakład Produkcyjno-Usługowy MIELCBUD Sp. z o.o. Zabrze.

   
 • projektowa przepustowość 6300 m3/d,
 • średnio dobowa przepustowość Qd śr. = 5000 m3/d,
 • średnio godzinowy dopływ Q = 208 m3/h,
 • LMR = 15.784 mieszkańców,
 • Powierzchnia oczyszczalni 6,55 ha

Modernizacji poddano następujące obiekty:

 • pompownie ścieków Io
 • budynek krat
 • pompownie ścieków IIo
 • reaktor biologiczny
 • osadniki wtórne
 • stacja dmuchaw
 • składowisko osadu odwodnionego

Schemat technologiczny.

Ścieki komunalne dopływające do oczyszczalni ścieków z części północnej dzielnicy Zabrza – Mikulczyc przepompowywane są za pomocą pompowni I na kratę mechaniczną zainstalowaną w budynku krat.

Na kratę dopływają również, w sposób grawitacyjny ścieki komunalne z południowej części terenu Mikulczyc. Na kracie następuje oddzielenie skratek zawartych w ściekach, które okresowo są wywożone na Miejskie Składowisko Odpadów w Zabrzu. W Hali Krat zainstalowana jest także zlewnia nieczystości Feko do odbierania nieczystości dowożonych wozami asenizacyjnymi.

Następnie ścieki dopływają do dwukomorowego piaskownika poziomego, gdzie następuje separacja ziarnistej zawiesiny zawartej w ściekach. Do usuwania piasku z dna komór piaskowych, piaskownika, służy specjalnie przystosowane do tego celu urządzenie mechaniczne – zgarniacz piasku. Piasek jest gromadzony na poletku piasku, z którego jest okresowo wywożony.

Oczyszczone mechanicznie ścieki (pozbawione skratek i zawiesiny mineralnej) kierowane są za pomocą pompowni II na wielofunkcyjny reaktor biologiczny. Do pompowni ścieków II kierowany jest również osad recyrkulowany, który wspólnie z oczyszczonymi mechanicznie ściekami komunalnymi jest przetłaczany do komory defosfatacji reaktora biologicznego.

W komorze defosfatacji następuje w warunkach beztlenowych uwolnienie związanych biologicznie fosforanów. Do wspomagania procesu defosfatacji służy instalacja dozowania związków żelaza (PIX).

Z komory defosfatacji ścieki kierowane są do komory denitryfikacji, do której jednocześnie recyrkulowane są ścieki z komory nitryfikacji. W komorze denitryfikacji w warunkach niedoboru tlenu następuje proces biologicznego usuwania azotu gazowego z jednoczesnym utlenieniem związków organicznych. Następnie ścieki doprowadzane są do komory nitryfikacji, gdzie w warunkach tlenowych zachodzi proces rozkładu substancji organicznych z jednoczesną nitryfikacją.

Źródłem powietrza są dmuchawy, które dostarczają odpowiednią ilość powietrza do rusztu napowietrzającego, zainstalowanego w reaktorze biologicznym, służącego do drobno pęcherzykowego napowietrzania ścieków.

Oczyszczone ścieki biologiczne odpływają z reaktora biologicznego do dwóch osadników wtórnych (radialnych), w których następuje rozdzielenie oczyszczonych ścieków od osadu czynnego. Ścieki oczyszczone odprowadzane są kanałem otwartym bezpośrednio do odbiornika, natomiast osad częściowy jest recyrkulowany do pompowni ścieków IIo a nadmierny, kierowany jest do komory czerpnej pompowni osadu nadmiernego. Na kanale odprowadzającym oczyszczone ścieki do odbiornika wykonane jest koryto pomiarowe ze zwężką Venturiego, służące do pomiaru ilości odprowadzanych, oczyszczonych ścieków komunalnych do potoku Żernickiego.

Osad nadmierny przepompowywany jest do mechanicznego zagęszczacza, gdzie poddawany jest mechanicznemu odwodnieniu przy zastosowaniu przewoźnej prasy taśmowej.

Powieksz

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków komunalnych odprowadzanych jest potok Żernicki (prawobrzeżny dopływ rzeki Bytomki). Obecny poziom zanieczyszczenia cieku kwalifikuje wody potoku jako pozaklasowe. Powierzchnia zlewni potoku wynosi 38,9 km2.

Wyniki analiz ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni w Zabrzu – Mikulczycach za rok 2013 przedstawiały się następująco:

Lp.

Wskaźnik zanieczyszczenia

Jednostka

Wartość śr.dopływu

Wartość 
śr.odpływu

%

redukcji

1

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 
oznaczone z dodatkiem inhibitora nitryfikacji

mg O2/dm3

241,42

3,11

98,71

2

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZTCr oznaczone metodą dwuchromianową

mg O2/dm3

673,83

24,52

96,36

3

Zawiesiny ogólne

mg/dm3

257,17

4,01

98,44

4

Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla, azotu azotynowego i azotu azotanowego)

mg N/dm3

65,39

10,03

84,67

5

Fosfor ogólny

mg P/dm3

11,63

0,34

97,12

 

Wyniki analiz ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni w Zabrzu – Mikulczycach za rok 2014 przedstawiały się następująco:

Lp.

Wskaźnik zanieczyszczenia

Jednostka

Wartość śr.dopływu

Wartość 
śr.odpływu

%

redukcji

1

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 
oznaczone z dodatkiem inhibitora nitryfikacji

mg O2/dm3

286,83

3,23

98,87

2

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZTCr oznaczone metodą dwuchromianową

mg O2/dm3

684,67

20,33

97,03

3

Zawiesiny ogólne

mg/dm3

230,00

3,47

98,49

4

Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla, azotu azotynowego i azotu azotanowego)

mg N/dm3

78,80

6,47

91,79

5

Fosfor ogólny

mg P/dm3

11,59

0,64

94,48


Opis obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków Zabrze-Mikulczyce

PRZEPOMPOWNIA Io

Pompy Sarlin SV044CH 3,6 kW (wydajność 11,5-16,5 dm3/s) - 3 szt.
Zawory zwrotne z kulowym elementem zamykającym produkcji Sarlin - 3 szt.
Zasuwy nożowe EBRO typu EBES z napędami elektrycznymi AUMA typu S.A - 6 szt.

HALA KRAT

Krata taśmowo-hakowa Nogco-Guard NG/NT NOGGERATH (prześwit 6 mm) -1szt.
Praso-płuczka skratek NOGGERATH -1 szt.
Krata awaryjna – ręczna (prześwit 20 mm) -1 szt.
Stacja zlewna FEKO -1 szt.
Zastawki kanałowe szer. 800 mm - 4 szt.

PIASKOWNIK

Dwa kanały technologiczne: dł. 33,4 m, szer. 5,4 m, gł. 2,88 m. -1szt.
Zgarniacz piasku -1szt.
Zastawki kanałowe szer. 800 mm - 4szt.

PRZEPOMPOWNIA IIo

Pompa SARLIN typ S1 224L 22 kW (wyd. 86-109 dm3/s) - szt. 4
Zasuwa nożowa EBRO typ EBES DN200 z nap. el. AUMA SA10.1 A45 - 4 szt.
Zasuwa nożowa EBRO typ EBES DN300 z nap. el. AUMA SA10.1 A45 - 4 szt.
Zawór zwrotny z kulowym elementem zamykającym SARLIN DN200 - 4 szt.
Pompa odwadniająca AP 12.40.08.A1 - 1 szt.

REAKTOR

Komora osadu czynnego podzielona jest na strefy:
defosfatacji – 664 m3
denitryfikacji – 2223 m3
nitryfikacji – 4360 m3

STACJA DOZOWANIA PIX-u

Zbiorniki cylindryczne typ 200 AC – 16 o poj. 16 m3 - 2 szt.
Zespół dozujący: 2 pompy dozujące, 2 zawory elektromag, armatura zab. - 2 szt.

OSADNIKI WTÓRNE

Osadniki radialne śr. 21 m - 2 szt.
czynna głębokość osadnika – 2,6 m
pojemność czynna osadnika – 900 m3

STACJA DMUCHAW

Dmuchawy SPOMASZ typ DITL R 70T – wyd. 2156 m3/h - 3 szt.
ciśnienie – 60 kPa
moc – 55 kW

PRASA

przepustowość – 5-6 m3/h,
napęd NORD – 1,1 kW,
zapotrzebowanie wody – 5,8 m3/h – 5 barów (używana woda technologiczna),
szerokość taśmy: dolna – 1000 mm, górna – 1000 mm,
długość taśmy: dolna – 10880 mm, górna – 14800 mm,
ciężar pełna – 7000 kg
stacja polielektrolitu – automatyczna proszek / płynny.

ZAGĘSZCZACZ:

przepustowość – 30-40 m3/h,
napęd NORD – 0,75 kW,
zapotrzebowanie wody – 5,8 m3/h – 5 barów (używana woda technologiczna),
szerokość taśmy – 1180 mm,
długość taśmy – 6660 mm,
ciężar pełna – 1100 kg,
stacja polielektrolitu – automatyczna 1/ płynny.

 

Copyright ZPWiK Sp. z o.o. © 2012.